• Diarienummer: UFV 2013/386
  • Beslutsdatum: 2015-09-30
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Program för hållbar utveckling

Innehåll:

Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 § Högskolelagen (1992:1434), främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa.

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld (Mål och strategier för Uppsala universitet, UFV 2013/110). Ansvaret att främja hållbar utveckling faller in under denna övergripande uppgift. Universitetet har genom kombinationen av stor ämnes- och kunskapsbredd och målsättningen att bedriva världsledande forskning och förstklassig utbildning utmärkta förutsättningar att vara en pådrivande aktör.

Program för hållbar utveckling syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling ska också bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet. Ambitionen är att program för hållbar utveckling ska vara känt inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i genomförandet. 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2015-09-30

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Program