• Diarienummer: UFV 2015/518
  • Beslutsdatum: 2015-06-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Dokumentation i Uppdok/Ladok av uppgifter om studerande inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Innehåll:

Uppgifter om doktorander/licentiander som ska registreras i Uppdok/Ladok utifrån förordningen om redovisning av studier m m vid universitet och höskolor (SFS 1993:1153).  Varje fakultet ansvarar för att inom fakulteten utforma anvisningar och fastställa rutiner för diarieföring och registrering i Uppdok/Ladok. Fakulteternas anvisningar och rutiner ska överensstämma med riktlinjerna.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-06-09

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Riktlinje