• Diarienummer: UFV 2010/424
  • Beslutsdatum: 2010-03-31
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för säkerhetsarbetet: Informationssäkerhet

Innehåll:

Riktlinjerna avser att beskriva universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som är baserat på svensk standard SS-ISO/IEC 27001 och Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet.

Syftet med riktlinjerna är att de ska utgöra en grund för informationssäkerhetsarbetet vid universitetet samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhetskrav som ställs på våra informationssystem, såväl vid normal verksamhet som i tänkbara krissituationer.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2010-03-31

Ansvarig organisation

Säkerhetsavdelningen

Kategoriserat som

Säkerhet

Nyckelord

informationsteknik, intenetbaserade informationstjänster, informationssystem, säkerhetskrav

Dokumenttyp

Riktlinje