• Diarienummer: UFV 2010/323
 • Beslutsdatum: 2012-09-11
 • Beslutsfattare: Rektor
 • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala universitet

Innehåll:

För att förebygga risker i arbetet och för att uppnå en god arbetsmiljö i verksamheten genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete gäller att fördelning av uppgifter och ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska ske enligt nedan.

Den chef (se ordning för fördelning av uppgifter) som tilldelas arbetsmiljöuppgifter har ansvar att fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för tillgängliga resurser, tillgång på personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper.

Chef ansvarar för att verksamhet enbart bedrivs i lokaler som uppfyller gällande arbetsmiljökrav samt ansvarar för att brister hos lokalerna anmäls till områdesintendenturen och byggnadsavdelningen. Chef ansvarar dessutom för att utrustningen på arbetsplatsen uppfyller gällande arbetsmiljökrav.


Ordning för fördelning av uppgifter
Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i enlighet med den ordning för fördelning av uppgifter som gäller vid Uppsala universitet, se bilaga 1 till höger.


Kvittering av fördelade arbetsmiljöuppgifter
Ansvaret som följer med nedanstående uppgiftsfördelning inträder när chef skriftligen kvitterar dessa uppgofter från överordnad chef i formuläret i bilaga 2.


Returnering av fördelade arbetsuppgifter
Om den chef som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser för att genomföra uppgifterna ska hon eller han skriftligen returnera uppgifterna till närmast överordnade chef med hjälp av formuläret i bilaga 3.

Chef som har fördelat arbetsmiljöuppgifter har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet har fördelats.

Chef ska se till att de som får uppgifterna har tillräckliga kunskaper, tillräckliga befogenheter och resurser.

Det ska stå klart för alla berörda anställda vem som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet.


Uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet


Den chef vid Uppsala universitet som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har följande uppgifter inom sitt verksamhetsområde (sin arbetsplats):

 • Se till att gällande lagstiftning och andra författningar på arbetsmiljöområdet efterlevs, bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna och universitetets riktlinjer,

 • I samverkan med skyddsombud för såväl anställda som studenter organisera arbetsmiljöarbetet i enlighet med universitetets arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att fortlöpande undersöka arbetsförhållandena, identifiera och värdera risker i arbetsmiljön, vidta åtgärder för att hantera riskerna och följa upp dessa,

 • Vid regelbundna arbetsplatsträffar och i samband med introduktion av nyanställda ta upp verksamhetsfrågor med arbetsmiljöperspektiv samt informera medarbetarna om deras ansvar i arbetsmiljöarbetet. I övrigt se till att lagar, föreskrifter och interna riktlinjer kring arbetsmiljö samt vilka som är aktörer i det systematiska arbetsmiljöarbetet är kända bland medarbetarna,

 • Stimulera till förebyggande insatser och utveckling av arbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv, till exempel genomföra regelbundna utvecklingssamtal, informera anställda och studenter om verksamhetens respektive utbildningens mål och innehåll, möjliggöra kompetens- och vidareutveckling för anställda samt utföra kursvärderingar enligt universitetets riktlinjer,

 • I samverkan med skyddsombud och studerandeombud upprätta och årligen revidera plan för arbetsmiljöarbet samt i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras. Underlag för upprättande eller årlig revidering av plan för arbetsmiljöarbete skapas genom att utöva övergripande tillsyn av arbetsförhållanden, bland annat genom att företa skyddsronder, följa upp sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud,

 • Säkerställa och medverka till att eventuella ingripanden (förelägganden eller förbud) från Arbetsmiljöverket och andra, av regeringen utsedda tillsynsmyndigheter 1, respekteras och efterlevs,

 • Utarbeta och säkerställa rutiner för krisstöd och första hjälpen. Se till att arbetsskaodr, olyckor och tillbud utreds och anmäls samt bedriva aktivt rehabiliteringsarbete.

  1 Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Miljö- och hälsovårdsförvaltningen, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket och Strålskyddsmyndigheten


 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2012-09-11

Reviderat

2012-09-11

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer, Arbetsmiljö

Nyckelord

arbetsmiljö, delegationsordning

Dokumenttyp

Föreskrifter