• Diarienummer: UFV 2009/1486
  • Beslutsdatum: 2010-02-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för tillämpning av förordning om intern styrning och kontroll

Innehåll:

De statliga myndigheter som omfattas av det regelverk om intern styrning och kontroll som trädde ikraft den 1 januari 2008 ska bedriva sin verksamhet enligt de fyra verksamhetskraven i myndighetsförordningen (2007:515):
- effektivitet
- författningsenlighet
- rättvisande återrapportering och
- god hushållning med resurser

Myndighetens ledning, vid Uppsala universitet konsistoriet, ska därutöver säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är betryggande.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-02-09

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Annika Davidsson
Annika.Davidsson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje