• Diarienummer: UFV 2009/1929
  • Beslutsdatum: 2010-02-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Innehåll:

Riktlinjerna för det övergripande säkerhetsarbetet utgör, tillsammans med riktlinjer, anvisningar och instruktioner inom personsäkerhet, egendomsskydd, informationssäkerhet samt kris- och kontinuitetshantering, grunden för ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-02-09

Ansvarig organisation

Säkerhetsavdelningen

Kategoriserat som

Säkerhet

Dokumenttyp

Riktlinje