• Diarienummer: UFV 2014/132
  • Beslutsdatum: 2014-05-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för flaggning

Innehåll:

Ersätter PM daterad 1999-07-01.

1. Inledning

Dessa riktlinjer avser all sorts flaggning vid universitetets byggnader. Riktlinjerna omfattar följande flaggor:
• den svenska;
• övriga staters flaggor;
• FN-flaggan respektive EU-flaggan;
• flaggor som tillhör svenska minoritetsfolk;
• universitetets egna flaggor (bilaga 1);
• företagsflaggor vid konferenser anordnade av extern part.

På Riksarkivets webbplats finns riktlinjer vad gäller bl a flaggningstider och internationell flaggning.

2. Ansvar

Akademiintendenten samråder med rektor innan flaggning får ske med svensk flagga vid universitetets huvudbyggnad (universitetshuset) vid andra tillfällen än allmänna flaggdagar och akademiska högtider.

Vid Carolina Rediviva beslutar överbibliotekarien om flaggning får ske vid andra tillfällen än allmänna flaggdagar och akademiska högtider.

Vid universitetets campusområden beslutar respektive intendenturföreståndare om flaggning får ske vid andra tillfällen än allmänna flaggdagar och akademiska högtider.

Respektive intendenturområde ansvarar för löpande underhåll av flaggstänger, linor och annan utrustning samt inköp och förvaring av flaggor. Vid universitetshuset och byggnad som inte ingår i ett intendenturområde ansvarar byggnadsavdelningen för detta.

3. Svenska flaggan

3.1 Allmänt

På universitetshuset och Carolina Rediviva ska alltid flaggas vid allmänna flaggdagar och akademiska högtider.

Vid övriga universitetsbyggnader bör flaggas vid allmänna flaggdagar och akademiska högtider.

3.2 Vid dödsfall

Flaggning på halv stång sker alltid när person som är anställd vid universitetet har avlidit men kan efter beslut av prefekt/motsvarande även vara aktuellt när pensionerad medarbetare har avlidit.

Vid dödsfall informerar prefekt/motsvarande intendenten om att flaggning på halv stång bör ske vid det berörda intendenturområdet. Flaggning på universitetshuset sker när personal vid universitetsförvaltningen samt vissa andra högre tjänstemän har avlidit och vid Carolina Rediviva när biblioteksanställd har avlidit.

Flaggning sker vid dödsbud eller på begravningsdag. Undantag gäller tidigare rektorer och universitetets hedersmedlemmar då flaggning på universitetshuset kan ske vid såväl dödsbud som begravningsdag.

4. Övriga staters flaggor

Flaggning med utländsk flagga får endast ske när ett besök vid universitetet ingår som en programpunkt vid ett statsbesök i Sverige eller annat officiellt besök på hög nivå.

Vid statsbesök och officiella besök, där rektor är värd, används flaggor framför universitetshuset för att hedra gästen/gästerna. Svensk flagga används alltid i kombination med utländsk flagga och universitetets heraldiska flagga (bilaga 1, fig 2).

5. FN-flaggan respektive EU-flaggan

FN-flaggan respektive EU-flaggan kan användas parallellt med den svenska flaggan och utländska flaggor.

6. Flagga som tillhör nationell minoritet

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Av dessa nationella minoriteter har hittills romer och samer tagit fram egna flaggor.

Flaggning vid romernas internationella dag och samernas nationaldag är obligatorisk utanför universitetshuset. I övrigt beslutar respektive intendenturföreståndare/motsvarande om flaggning ska ske vid universitetets övriga byggnader.

7. Flagga med logotyp och heraldisk flagga

7.1 Flagga med logotyp

Flagga med Uppsala universitets logotyp – bilaga 1, fig 1. – bör användas utanför samtliga större byggnader och kan vara permanent hissad (undantag – se punkt 7.2). Flagga med logotyp är en del av universitetets marknadsföring i närsamhället och visar tillsammans med fasadskyltning på ett tydligt sätt vägen till universitetets olika verksamheter. Flagga med logotyp kan användas utanför campusområden tillsammans med den svenska flaggan, t ex vid allmänna flaggdagar. Flagga med logotyp får dock aldrig användas tillsammans med den heraldiska flaggan.

7.2 Heraldisk flagga

Universitetets vapen är godkänt av Riksarkivets heraldiska nämnd och antaget av rektor. Heraldisk flagga – bilaga 1, fig 2 – används i högtidliga sammanhang enbart framför universitetshuset, eventuellt tillsammans med den svenska flaggan, FN-flaggan, EU-flaggan och nationsflagga.

8. Flaggning vid konferens anordnad av extern part

Vid uthyrning av universitetshuset (aulan eller hela huset) till extern part för t ex konferenser kan flaggstänger framför universitetshuset i vissa fall användas av förhyraren under den dag eller de dagar som konferensen pågår. Universitetets egen flaggning har dock alltid företräde. Vid uthyrning av andra lokaler vid universitetet – vanligtvis någon enstaka undervisningslokal – får hyresgästen inte disponera universitetets flaggstänger.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-05-13

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kontaktperson

Pernilla Björk
pernilla.bjork@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Lokaler, Kommunikation och information

Nyckelord

undefined28

Dokumenttyp

Riktlinje