• Diarienummer: UFV 2014/455
  • Beslutsdatum: 2014-04-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för lika villkor 2014-2016

Innehåll:

Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i Högskolelagen (SFS 1992:1434), Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Förordningen om statliga myndigheternas ansvar att genomföra handikappolitiken (SFS 2001:526) och Program för lika villkor vid Uppsala universitet.

Handlingsplanen anger fortlöpande uppdrag, mål och åtgärder för perioden 2014-2016 samt ansvarsfördelning. Handlingsplanen anger också hur arbetet ska följas upp.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-04-08

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Lika villkor

Dokumenttyp

Handlingsplan