• Diarienummer: UFV 2013/1411
  • Beslutsdatum: 2014-02-18
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Rutin för hantering av misstanke om vilseledande vid examination

Innehåll:

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Avsikten med en universitetsgemensam rutin är att alla studenter ska få, så långt som möjligt, samma information om gällande regler och behandlas lika oavsett vid vilken institution eller fakultet de studerar. t hantera de misstankar om fusk som uppkommer.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-02-18

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Cilla Häggkvist
cilla.haggkvist@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Nyckelord

Tentamen, plagiat, fusk, disciplinnämnd

Dokumenttyp

Riktlinje