• Diarienummer: UFV 2011/1998
  • Beslutsdatum: 2013-06-04
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland

Innehåll:

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland knyter an till universitetets övergripande mål och strategier och grundar sig på universitetets grundläggande värderingar och visioner. Syftet är att tydliggöra specifika mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland (nedan Campus Gotland) för att i samband med etableringen av Campus Gotland skapa integration och ge riktning och ledning för verksamheten under den inledande perioden 2013-2016.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2013-06-04

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Nyckelord

undefined28

Dokumenttyp

Program