• Diarienummer: UFV 2013/844
  • Beslutsdatum: 2013-06-25
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Anställning som lärare av personer som beviljats vissa externa forskningsanslag

Innehåll:

Huvudregeln är att lärare vid Uppsala universitet anställs tillsvidare I konkurrens och efter sakkunnigbedömning. Undantag finns angivna i Lagen om anställningsskydd (LAS), Högskoleförordningen (HF), Anställningsordningen för Uppsala universitet (AO) och i kollektivavtal. Personer som erhåller extern forskningsfinansiering och som inte innehar läraranställning anställs normalt som forskare, utan föregående information.

I vissa undantagsfall kan det finnas skäl att frångå huvudregeln och istället anställa person på läraranställning utan föregående information med anledning av erhållet forskningsanslag. Sådant undantag från huvudregeln kan enbart ske efter prövning mot gällande regelverk och i enlighet med den universitetsgemensamma rutin som beskrivs i ”Anställning som lärare av personer som beviljats vissa externa forskningsanslag”.

Se dokument till höger.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2013-06-25

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Rekrytering, Anställningsvillkor

Dokumenttyp

Riktlinje