• Diarienummer: UFV 2015/1313
  • Beslutsdatum: 2016-02-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2017

Innehåll:

I förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ställs krav på att universitetet inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten på ett systematiskt sätt.

I Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2017 återfinns Uppsala universitets:

  • övergripande miljömål, vilket motsvarar universitetets miljöpolicy enligt förordningskrav.
  • miljölednings- och miljömål med utgångspunkt i identifierade områden i Miljöutredningen.
  • handlingsplan med uppdrag, tidplan, resurser och uppföljning för varje miljömål.
  • ansvarsfördelning och roller, samt specifika uppdrag i miljöarbetet.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-02-09

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kontaktperson

Karolina.Kjellberg@uadm.uu.se
tom

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö

Nyckelord

Miljö, miljöpolicy, miljömål, handlingsplan

Dokumenttyp

Handlingsplan