• Diarienummer: UFV 2015/280
  • Beslutsdatum: 2015-11-12
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Program för internationalisering

Innehåll:

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld (Mål och strategier för Uppsala universitet, UFV 2013/110, fastställd av konsistoriet 2014-11-26).

Internationellt samarbete har länge varit en naturlig del av Uppsala universitet. Mobilitet har setts som ett av de främsta uttrycken för detta. I takt med en ökad globalisering ställs samhället inför alltmer sammansatta utmaningar vilket i sin tur ställer nya krav på universiteten. De globala utmaningarna kräver globala universitet där nya former av samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan kan bidra till en positiv utveckling i samhället.

Program för internationalisering tar sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet och syftar till att fördjupa och konkretisera de områden som rör internationalisering.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2015-11-12

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Kay Svensson
Kay.Svensson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Program