• Diarienummer: UFV 2011/1902
  • Beslutsdatum: 2012-12-18
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Prorektors uppgifter och beslutanderätter

Innehåll:

Rektor får enligt högskoleförordningen 2 kap. 13 § delegera sina uppgifter, om inte annat är föreskrivet. Av Uppsala universitets arbetsordning (2012-12-14, UFV 2011/1724) anges vilka av rektors beslutsbefogenheter som inte får delegeras.

Av 2 kap. 10 § högskoleförordningen ska rektor ha en ställföreträdare, som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst, och som i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Vid Uppsala universitet benämns rektors ställföreträdare prorektor, enligt 3 kap. 2 § Uppsala universitets arbetsordning.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2012-12-18

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Nyckelord

prorektor delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar