• Diarienummer: UFV 2012/1500
  • Beslutsdatum: 2012-09-11
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling

Innehåll:

Uppsala universitet bedriver ett aktivt arbete för att upprätthålla en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetet styrs av arbetsmiljölagen, förskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, universitetets arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i att allt arbete vid Uppsala universitet ska präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilken därigenom bidrar till en framgångsrik verksamhet vid universitetet samt i arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser och vägledning beträffande åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet.

Den övergripande målsättningen med åtgärderna mot kränkande särbehandling är att:

  • genom förebyggande arbete förhindra att någon anställd eller student utsätts för kränkande särbehandling
  • på ett tidigt stadium fånga upp signaler om kränkande särbehandling
  • hantera klandervärda eller negativt präglade handlingar snabbt, relevant och på ett respektfullt sätt i syfte att få dem att upphöra.

Riktlinjerna gäller både anställda och studenter.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2012-09-11

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö, Lika villkor

Dokumenttyp

Riktlinje