• Diarienummer: 2010/2089
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet

Innehåll:

Museirådet är rektors rådgivande organ i museifrågor. Rådet är även ett forum för samråd vad gäller museiverksamheten inom universitetet och samverkan med det omgivande samhället i museifrågor.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-12-21

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Margaretha Andersson
Margaretha.Andersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje