• Diarienummer: UFV 2015/1058
  • Beslutsdatum: 2015-09-29
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för krishantering och krisorganisation

Innehåll:

Utgångspunkter för universitetets krisorganisation och krishantering är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter. Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling ska det på varje arbetsplats finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Dessa rutiner ska utformas med utgångspunkt i verksamhetens art, omfattning och specifika risker. Det innebär att universitetet är skyldigt att bedöma behovet av beredskap i verksamheten och hur den ska utformas för att svara upp emot de behov som identifierats.

Föreliggande riktlinjer (se dokument till höger) utgår från en bedömning av behovet av beredskap i verksamheten och hur den ska utformas för att svara upp mot de skiftande behov som kan finns vid Uppsala universitet.

Riktlinjerna ska kompletteras med praktisk information och rutiner. Därutöver kommer information, utbildning och övning att ske i enlighet med särskild plan för implementering.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-09-29

Kontaktperson

Christina Boman
Christina.Boman@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Arbetsmiljö, Säkerhet

Dokumenttyp

Riktlinje