• Diarienummer: UFV 2011/626
  • Beslutsdatum: 2011-05-03
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för återbetalning av studieavgift enligt förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Innehåll:

Enligt 12 § i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor får högskolan betala tillbaka hela eller del av studieavgift om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen.

Återbetalning av erlagd studieavgift till Uppsala universitet kan ske i följande fall:

  • Student beviljas inte uppehållstillstånd i Sverige. Antagningsförfarandet avbryts och studenten har rätt att återfå hela den inbetalda summan exklusive bankavgifter.
  • Student som fått en antagning till ett Masterprogram villkorad eftersom studenten vid tiden för ansökan ännu inte har ett examensbevis från grundnivå. Om studenten inte uppnår examensvillkoret före terminsstart och därför inte får påbörja utbildningen, har studenten rätt att återfå hela den inbetalda summan exklusive bankavgifter.
  • Om utbildningsprogrammets utbildningsplan och kursplaner innehåller behörighetskrav för fortsättning/övergång till nästa termin och studenten inte klarar behörighetskraven, kan återbetalning ske av studentavgift, exklusive bankavgifter, som gäller termin studenten inte får påbörja.

Vid övriga situationer då studenten anse det påkallat med återbetalning ska ansökan om återbetalning ske skriftligen till Student Fee Master vid studerandebyrån. Skäl skall styrkas med skriftliga intyg. Beslut om återbetalning enligt denna punkt fattas av universitetsdirektören efter samråd med cheferna för studernadebyrån och berört områdeskansli.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-05-03

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor, Antagning behörighet urval

Nyckelord

studieavgift, anmälningsavgift

Dokumenttyp

Riktlinje