• Diarienummer: 2011/1986; 2015/184
  • Beslutsdatum: 2015-11-03
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden

Innehåll:

Enligt arbetsordningen för Uppsala universitet (UFV 2011/1724) beslutar rektor om inrättande av utbildningsprogram och huvudområden efter förslag från den områdesnämnd eller fakultetsnämnd inom vars vetenskapsområde utbildningen inrättas. Om det inom vetenskapsområdet finns flera fakultetsnämnder ska områdesnämnden avge yttrande över fakultetsnämnds förslag inför rektors beslut (UFV 2011/1724). Rektor beslutar även om inrättande av sådana biområden som inte redan finns som huvudområde (UFV 2007/212).

Riktlinjerna reviderades tidigare 2012-04-24.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-11-03

Reviderat

2012-04-24; 2015-11-03

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontaktperson

Maria Wolters
Maria.Wolters@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Utbildningsprogram, Kvalitet och pedagogik

Nyckelord

inrättande, avveckling, program, huvudområde, biområde

Dokumenttyp

Riktlinje