• Diarienummer:
  • Beslutsdatum: 2003-12-15
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Stipendiats närvaroskyldighet vid Uppsala Universitet mm, Bestämmelser för

Innehåll:

Följande bestämmelser har fastställts av rektor enligt uppdrag av Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet:

§ 1
Stipendiat skall vara aktiv heltidsstuderande. Försäkran att så är fallet skall avges enligt fastställt formulär varje termin, dock inte för den termin då stipendiet utdelas.
§ 2
Har försäkran som anges i § 1 inte lämnats vid terminens slut är stipendiat skyldig avstå från stipendiet.
§ 3
Meddelande om att studerande tilldelats stipendium skall innehålla uppgifter om de skyldigheter som åvilar stipendiat.
§ 4
Stipendiat kan, om det inte strider mot gällande stipendieförfattning, efter särskild prövning medges att vid studier utomlands behålla tilldelat stipendium. Sådant tillstånd kan lämnas för två terminer. Ansökan om tillstånd att behålla stipendium vid sjukdom skall åtföljas av läkarintyg. Även vid föräldraledighet och uppdrag inom studentkår och nation (som förste eller andre kurator) kan tillstånd ges att få behålla stipendium vilande i två terminer. Om särskilda skäl föreligger kan stipendiat tillåtas behålla tilldelat stipendium även om i § 1 angivna villkor inte är uppfyllda.
§ 5
Stipendiat är skyldig avstå från stipendiet om hon/han tilldelas helt utbildningsbidrag för doktorander eller har en årsinkomst motsvarande detta. Jubelfeststipendiet samt de stipendier som endast kan tilldelas forskarstuderande får dock uppbäras utan hänsyn till inkomstgräns.
§ 6
Stipendiat, som önskar prolongation av stipendium, som enligt gällande författning kan prolongeras, skall vid ordinarie ansökningstillfälle inkomma med ny ansökan.
§ 7
Beslut om utdelade stipendier eller förslag till stipendieutdelning anslås hos registrator, på studerandeexpeditionen och på nationernas anslagstavlor för kännedom i slutet av terminen. Beslut om stipendier kan ej överklagas.
  

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2003-12-15

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå, Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje