• Diarienummer: 2011/1902
  • Beslutsdatum: 2011-12-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter

Innehåll:

Rektor har fastställt de uppgifter och beslutanderätter som delegeras vidare från rektor till universitetsdirektören. Beslutet träder ikraft 2012-01-01 och ersätter då Rektors delegation till universitetsdirektören och beskrivning av uppdraget, UFV 2008/1017.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-12-13

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Nyckelord

delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar