• Diarienummer: 2878/81
  • Beslutsdatum: 1981-09-25
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Tidsangivelser för föreläsningar m m, akademisk kvart

Innehåll:

Dnr 2878/81, 3795/81På förekommen anledning vill rektorsämbetet understryka att av såväl schematekniska skäl som för att undvika missförstånd är det angeläget, att ett för alla institutioner gemensamt system för tidsangivelser konsekvent tillämpas.

Undervisning skall alltid börja vid angiven tidpunkt. Med bibehållande av gammal tradition brukar föreläsningar, seminarier etc påbörjas 15 minuter efter hel timme. Detta skall alltid anges uttryckligen (08.15 osv). Om undantagsvis undervisningsmoment inleds vid annan tidpunkt, skall det ändå anges med fyra siffror (t ex 08.00).

S k akademisk kvart utöver angiven tidpunkt får icke förekomma.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1981-09-25

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje