• Diarienummer: 4502/93
  • Beslutsdatum: 1993-06-18
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Förnyat prov för högre betyg - allmän regel

Innehåll:

Enligt hittills gällande högskoleförordning (SFS 1977:263) har den som godkänts i ett prov inte fått genomgå förnyat prov för högre betyg. Motsvarande föreskrift finns inte i den nya högskoleförordningen (SFS 1993:100).

Rektorsämbetet beslutar emellertid att som allmän regel även framdeles skall gälla att den som godkänts i ett prov vid Uppsala universitet inte får genomgå förnyat prov för högre betyg. Fakultetsnämnd som önskar avsteg från denna allmänna regel skall inge motiverad framställning därom till rektor.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1993-06-18

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter