• Diarienummer: 7024/95
  • Beslutsdatum: 1995-12-15
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Begränsning av rätten till förnyad praktik inom förskolan och det allmänna skolväsendet

Innehåll:

Nämnden för lärarutbildning anhåller 1995-11-14 om att få begränsa rätten till förnyad praktik för de studerande, som underkänts på kurs eller del av kurs som omfattar praktik, så att möjlighet endast ges att på nytt genomföra praktikavsnittet en gång. Begränsningarna föreslås gälla för studerande antagna till någon av lärarutbildningarna från och med höstterminen 1993.

Anhållan motiveras av de kostnader som är förenade med de studerandes praktik förlagd till förskolan eller det allmänna skolväsendet: en kostnad som totalt uppgår till 1 800 - 2 000 kronor per vecka i grund- eller gymnasieskolor. Kostnaderna för praktik förlagd till förskolan är något lägre.

Om synnerliga skäl föreligger skall Nämnden för lärarutbildning efter hörande av Institutionen för lärarutbildning kunna bevilja den studerande möjlighet att genomföra praktikavsnittet ytterligare en gång.

BESLUT

Anhållan bifalles.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1995-12-15

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter