• Diarienummer: 30/96
  • Beslutsdatum: 1996-01-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Strategiska forskningsprogram/kompetenscentra

Innehåll:

Föreskrift beslutad med stöd av 3 kap 9§ högskoleförordningen.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1996-01-12

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Forskning

Dokumenttyp

Föreskrifter