• Diarienummer: 7303/95
  • Beslutsdatum: 1996-04-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Förnyat prov för högre betyg inom civilingenjörs- och ingenjörsprogrammen

Innehåll:

Genom beslut 1993-06-18 föreskrev rektorsämbetet att som allmän regel framdeles skulle gälla att den som godkänts i ett prov vid Uppsala universitet inte får genomgå förnyat prov för högre betyg. Fakultetsnämnd som önskar avsteg från denna allmänna regel skall inge motiverad framställning därom till rektor.

I yttrande till rektor 1996-02-08 har teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden tillstyrkt en framställning från Uppsala teknologkårs utbildningsutskott om möjligheter till förnyat prov inom civilingenjörsprogrammen. Enligt fakultetsnämndens yttrande bör samma regelverk tillämpas för ingenjörsprogrammen.

Med anledning härav beslutar rektor om följande bestämmelser:

1 Rätt till förnyat prov i betygshöjande syfte skall endast gälla kurser som ingår i utbildningsplan för program som leder till teknisk yrkesexamen (civilingenjörsexamen, ingenjörsexamen) och som har betygsskalan 3, 4 och 5 för godkända betyg. Detta skall klart framgå av berörda studiehandböcker.

2 För vissa kurser inom civilingenjörs- och ingenjörsprogrammen med stort laborativt innehåll skall förnyat prov för högre betyg inte vara tillåten. Detta skall framgå av berörda kursplaner och beslutas i den ordning som gäller för kursplanebeslut.

3 Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången registrerats med godkänt betyg i UPPDOK och senast innan ansökan om examen lämnas in. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste det ske innan slutbetyg sätts på hela kursen. Sådant slutbetyg skall i vanlig ordning sättas när alla delkurser är avklarade.

4 Om studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget.

5 Förnyat prov för högre betyg får endast ske vid schemalagt tentamenstillfälle.

6 Dokumentation av först erhållet betyg skall även efter höjning kunna återfinnas i UPPDOK-registret som s k kompletterande kursuppgift.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1996-04-26

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter