• Diarienummer: 421/98
  • Beslutsdatum: 1998-02-02
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Juridiska personer, anlitande av undervisning

Innehåll:

Högskolelagen och högskoleförordningen utgår från att undervisningen och därtill ansluten examination och betygssättning bedrivs av lärare som är anställda vid högskolan.

Det kan dock förekomma att en institution eller inrättning, som har ansvar för undervisning inom ett visst område, inte kan genomföra undervis-ningen utan hjälp av expertis utanför universitetet. Detta är t ex fallet när vissa moment i utbildningen är av specialkaraktär och högskolan inte kan ha anställd personal för ett fåtal undervisningstimmar. Vid vissa utbild-ningar är även undervisning av praktiskt verksamma yrkeslärare inom såväl offentlig som enskild sektor nödvändig för att ge de studerade en i helhet kvalitativt bra utbildning.

Rektor förutsätter att institutionerna, när det gäller anlitande av lärarkrafter utanför universitetet, i första hand vänder sig till fysiska personer, som kan förordnas att mot sedvanligt timarvode genomföra ifrågavarande undervisning.

Det är viktigt att högskolan inte medverkar till kringgående av gällande skatte- och socialförsäkringsbestämmelser genom att anlita firmor, som konstruerats enbart i syfte att bereda sina innehavare möjlighet att vid sidan om sin huvudsakliga tjänst skaffa sig extrainkomster med förmånligare beskattning.

När extern kompetens för visst moment i undervisningen inte står att finna annat än via juridisk person eller när andra särskilda skäl föreligger, äger institutionerna rätt att anlita juridiska personer. Framställningen om tillstånd till ingående av sådana avtal skall för varje särskilt fall göras hos akademiombudsmannens kansli.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1998-02-02

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Delegationer, Organisation, Rekrytering

Dokumenttyp

Riktlinje