• Diarienummer: 3579/98
  • Beslutsdatum: 1998-06-15
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Begränsning av antalet tentamenstillfällen och av rätten att genomgå förnyad klinisk praktik för studerande på utbildningsprogram inom medicinska fakultetsnämndens ansvarsområde

Innehåll:

ANHÅLLAN

Dnr 3579/98, 3651/98I skrivelse till rektor 1998-06-03 har medicinska fakultetens grundutbildningskommitté anhållit om följande begränsningar i antalet tentamenstillfällen:


  • Antalet tentamenstillfällen begränsas till fem för samtliga utbildningsprogram. Dispens för ytterligare tentamenstillfälle kan beviljas av grundutbildningskommittén om synnerliga skäl föreligger.

För att gå upp i det fjärde försöket skall studenten lämna in en skriftlig ansökan om att få delta i tentamen till studierektor/kursledare. Studierektor/kursledare skall därvid tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

För studenter som går på biomedicinarprogrammet där tentamensbegränsning tidigare inte funnits, skall antalet tentamenstillfällen räknas från 1 sept. 1998.
 

  • Grundutbildningskommittén har vidare i särskild skrivelse till rektor 1998-06-08 anhållit om en begränsning i rätten att genomgå förnyad klinisk praktik av följande innebörd:


Student skall ha rätt att genomgå förnyad klinisk praktik en gång. Dispens för ytterligare tillfällen kan beviljas av grundutbildningskommittén om synnerliga skäl föreligger.
 

BESLUT

Anhällan bifalles.
Beslutet ersätter tidigare beslut i ärendet. 1994-06-28.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1998-06-15

Ansvarig organisation

Kansliet för medicin och farmaci

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter