• Diarienummer: UFV 2000/1432
  • Beslutsdatum: 2000-09-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kallelse- och mötesförfarande: Riktlinjer

Innehåll:

Det kontinuerliga förändrings- och förnyelsearbetet vid Uppsala universitet förutsätter medverkan av kritiska och aktiva studenter. För att säkra en välinformerad och genomtänkt student i Uppsala universitets olika beredande och beslutande organ, är det av vikt att studeranderepresentanterna får särskilt stöd att sätta sig in i såväl arbetssätt som i de frågor som avhandlas.
Följande sju punkter har status av rekommendation från rektor. I anslutning till varje punkt förs ett kortare resonemang med motiveringar till och idéer om hur punkten kan realiseras.

* Ordförande i varje universitetsorgan har ansvar för att varje studeranderepresentant får relevant introduktion till organets funktion och arbetssätt.
En sådan introduktion kan t.ex. ske vid ett separat introduktionsmöte eller en kortare utbildning. Former för sammanträde såsom beslut, adjungering, ajournering, bordläggning, votering, etc. bör gås igenom. Introduktionen bör också ta upp det övergripande tidsschemat för när återkommande frågor, som budget, kommer att behandlas.

*Ordförande i varje beslutande organ har ansvar för att skapa former genom vilka studeranderepresentanterna får möjlighet att förbereda sig väl inför sammanträden. För möten kan vara en sådan form, föredragningspromemorior en annan.

*Ledamöterna bör vid mötes avslutande i möjligaste mån förberedas på vilka ärenden som kommer att behandlas vid nästkommande sammanträde.
Ambitionen ska vara att ge bättre överblick även åt den som bara sitter på kortare mandattid.

*Kallelse med dagordning ska normalt skickas ut minst 7 dagar före utsatt tid.
Att kallelse och dagordning skickas ut i god tid är angeläget inte minst för att ge studeranderepresentanterna tillfölle att diskutera aktuella ärenden med kamrater i studieråd och doktorandråd.

*Sammanträdesdatum bör beslutas med framförhållning, normalt en termin åt gången.
Framförhållning i detta avseende är av vikt bl a för att underlätta långsiktig planering för studieråd och doktorandråd.

*Beslutsmaterial bör sändas ut i förväg, helst i samband med kallelsen, och inte utdelas vid sammanträdet.
Att underlag finns tillgängligt i god tid ör en förutsättning för ledamöternas möjlighet att fatta genomtänkta beslut. Studeranderepresentanterna har särskilt behov av tid för genomläsning.

*Bordläggningsyrkande i ärenden som anmälts i kallelsen ska bli föremål för vanlig votering där majoritetsbeslut gäller. I ärenden som ej anmäts i förväg utan vid sammanträdet kan dock ingen tvingas till beslut, utan eventuellt bordläggningsyrkande ska biträdas.
Om ledamöterna enligt ovanstående riktlinjer ges möjlighet att sätta sig in i ärenden och förbereda beslut kan bordläggning normalt undvikas. Om nya omständigheter kring ett ärende tillkommer under ett sammanträde. vilka kräver ytterligare utredning, eller av andra liknande skäl, kan fråga om bordläggning uppkomma.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2000-09-13

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje