• Diarienummer: UFV 2013/135
  • Beslutsdatum: 2014-09-02
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Innehåll:

Syftet med dokumentet Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet är att fastställa ramarna för hur Uppsala universitet ska arbeta med studie- och karriärvägledning inom organisationen.

Riktlinjerna ska:

• Främja och säkerställa en professionell studie- och karriärvägledning för universitetets samtliga studenter oavsett bakgrund.

• Tydliggöra studie- och karriärvägledningens uppdrag för universitetets vägledare, studenter, övriga anställda samt ledningsfunktioner.

• Ge stöd till enskilda vägledare och institutioner i det dagliga arbetet.

• Tydliggöra för studenter vilket stöd, information och service de kan förvänta sig vid kontakt med studie- och karriärvägledningen.

Med vägledare menas i dokumentet den som antingen har en studievägledartjänst, en studie- och karriärvägledartjänst eller annan tjänst med studievägledande arbetsuppgifter vid Uppsala universitet.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-09-02

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Eva Söderman
Eva.Soderman@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Nyckelord

Studievägledning

Dokumenttyp

Riktlinje