• Diarienummer: Ufv 2002/1614
  • Beslutsdatum: 2002-10-01
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Bisysslor: Redovisning av lärares bisysslor vid Uppsala universitet

Innehåll:

Bakgrund

Konsistoriet beslutade vid sitt sammanträde i december 2001 att en fullständig kartläggning och redovisning av alla lärares 1) bisysslor vid Uppsala universitet skall genomföras. Bakgrunden var dels en genomförd internrevision bland universitetets professorer, dels skärpt lagstiftning när det gäller kontrollen av bisysslor. Den modell för redovisning som användes i uppgiftsinsamlingen 1999 har inte visat sig fungera helt tillfredsställande. För att åstadkomma en tillfredsställande redovisning och beslutsordning och för att kunna ge lärarna besked huruvida deras bisysslor är tillåtna eller inte ges härmed uppdrag till prefekter och föreståndare och anvisningar om hur bisysslor skall hanteras.

Uppdrag till prefekter och föreståndare

Handläggningen av frågor om bisysslor inom Uppsala universitet skall präglas av öppenhet. Varje anmäld bisyssla skall bedömas utifrån tre aspekter: Om den är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med universitetets uppdragsverksamhet eller ej. Prefekter och föreståndare får härmed i uppdrag att fortlöpande informera alla lärare om innehållet i detta beslut och beslut om föreskrifter och information om anställdas bisysslor. Allt återfinns på info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och kan nås även från www.personalavd.uu.se. Även en kort information finns där.
Anmälningar skall infordras från samtliga lärare om alla bisysslor, såväl ämnesbundna som övriga, på anvisad anmälningsblankett, som återfinns på ovannämnda hemsidor. När anmälningarna kommit in skall Ni fatta beslut om huruvida en bisyssla är arbetshindrande eller ej. Den anställde skall få besked om beslutet genom att kopia av blanketten överlämnas. Vid beslut om förbud skall skriftlig motivering lämnas till den anställde och bifogas blanketten när den skickas till personalavdelningen. Sådant beslut skall föregås av förhandling enligt 11 § MBL. För bedömning av bisysslor som kan vara förtroendeskadliga och/eller konkurrerande skall till-/avstyrkan och yttrande till rektor lämnas på blanketten. Samtliga anmälningsblanketter skickas i original till Bo Waerme på personalavdelningen och skall ha inkommit senast den 6 december 2002.
Därefter skall förändringar beträffande lärarnas bisysslor, liksom anmälningar från nyanställda, kontinuerligt hanteras på samma sätt. Den anställde skall själv fylla i anmälan, skriva ut den, underteckna och lämna till prefekt/motsv.

Beslutsordning beträffande anmälda bisysslor

Arbetshindrande bisysslor

Prefekt/motsv beslutar på rektors delegation. Vid beslut om förbud mot viss bisyssla skall skriftlig motivering alltid lämnas till den anställde. Kopia av motiveringen biläggs anmälningsblanketten. Dekanerna (vicerektorerna om delegation ej har skett) beslutar beträffande prefekter. Vicerektorerna beslutar beträffande dekaner. Rektor beslutar beträffande föreståndare och medlemmar av universitetsledningen.

Förtroendeskadliga bisysslor och konkurrensbisysslor

Prefekt/motsv till- eller avstyrker rätten till viss bisyssla och redovisar sin bedömning på anmälningsblanketten eller i särskilt yttrande. Dekanerna (vicerektorerna om delegation ej har skett) till- eller avstyrker beträffande prefekter. Vicerektorerna beträffande dekaner. Rektor beslutar beträffande samtliga förtroendeskadliga bisysslor och konkurrensbisysslor efter beredning av personalavdelningen i samråd med juridiska avdelningen. Skriftligt besked på begäran från en lärare huruvida en bisyssla är förenlig med 3 kap. 7 § högskolelagen (förtroendeskadlig bisyssla inom anställningens ämnesområde) ges av rektor och bereds av personalavdelningen i samråd med juridiska avdelningen.

Bisysslor inom ledningsorganisationen

Prefekter, föreståndare, dekaner och medlemmar av universitetsledningen lämnar senast den 6 december 2002 sina anmälningar om egna bisysslor på anvisad anmälningsblankett direkt till Bo Waerme på personalavdelningen som tillser att beredning sker och beslut om dessa bisysslor tas i enlighet med ovanstående beslutsordning.

Information

Allmän information i frågor om bisysslor till prefekter och anställda lämnas inom universitetet i första hand av bitr. personalchef Bo Waerme (4711737).
I syfte att uppnå en enhetlig bedömning och därmed tillämpning av regelverket bildas en beredningsgrupp inom universitetsförvaltningen, till vilken även frågor kan ställas via Bo Waerme. Någon individuell rådgivning i övrigt i enskilda ärenden kommer mot denna bakgrund inte att ges. Information till prefekter kommer däremot att ges vid de ordinarie prefektinformationerna samt vid särskilda utbildningstillfällen.
1) Enligt 4 kap 1 § högskoleförordningen; professor, universitetslektor, universitets-
adjunkt, forskarassistent, gästlärare och timlärare. Beslutet gäller således ej forskare,
doktorand, amanuens, assistent, klinisk assistent, teknisk eller administrativ personal.
En insamling av uppgifter om de senares bisysslor kommer att ske under 2003.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2002-10-01

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Bisysslor

Nyckelord

Bisysslor

Dokumenttyp

Riktlinje