• Diarienummer: UFV 2003/177
  • Beslutsdatum: 2003-02-04
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer vid ingående av avtal avseende adjungerad professor

Innehåll:

Högskolans rätt att anställa adjungerade professorer regleras i HF (4:1). I HF anges endast att högskolan inte skall ledigkungöra sådan anställning (4:18), att den tidsbegränsade anställningen som adjungerad professor (4:24) ävenså innebär att sakkunniga skall avge utlåtanden (4:21 och 4:22) samt att anställningen som adjungerad professor skall ske tills vidare, dock längst tre år med möjlighet till förnyad anställning så länge den sammanlagda anställningstiden inte överskrider sex år (4:30 p 2). I övrigt saknas formkrav på anställningen.

En fullständigare reglering av anställningen är önskvärd för högskolans del. I annat fall kan oklarhet om lönevillkor och andra kostnader, intellektuella rättigheter, resurser i form av lokaler och utrustning och vad tjänsteinnehavaren skall fullgöra för arbetsuppgifter föreligga. Universitetet finner det därför angeläget att avtal träffas mellan den adjungerade professorns huvudarbetsgivare och universitetet vad gäller anställningen som adjungerad professor. Universitetet har i detta syfte utformat ett standardavtal, bilaga, som bör användas. Avtalet kan skrivas om efter samråd med universitetets juridiska avdelning. Det skall vara undertecknat av huvudarbetsgivaren och klart för undertecknande av rektor när rektor fattar beslut om anställning av en adjungerad professor.

Förnyad anställning beslutas av rektor och avtal, som anpassats härtill, skall träffas mellan den adjungerade professorns huvudarbetsgivare och universitetet.

FÖRSLAG 2004-01-01 Avtal vid anställning av adjungerad professor, Enskild sektor

Mellan Uppsala universitet (UU) och företaget (AB) ………………….……………….…
……………………………………………………………………………….........................
har denna dag träffats följande avtal angående samverkan genom anställning av
(NN) ………………………………………………………………………………...........
som adjungerad professor i ämnet …………………………………………………

1. Anställning

UU skall anställa NN, anställd vid AB, som adjungerad professor i ämnet
…………………………………………………………………………………………
tills vidare, dock längst tre år. Anställningen kan förnyas. Den sammanlagda
anställningstiden får dock omfatta högst sex år.

2. NN:s lön och andra kostnader

NN skall ha rätt att under den tid som anges i p 8 avsätta xx % av sin
anställning vid AB för verksamheten som adjungerad professor vid UU. Inget
avdrag från NN:s ordinarie lön vid AB skall därvid göras. AB skall också svara
för andra kostnader förenade med denna anställning, avseende t ex resor m m,
men endast om behovet av ett visst utlägg har bekräftats av ansvarig chef på
berörd institution och kostnaden i förväg godkänts av ansvarig chef på AB.

3. UU:s åtagande

För NN:s verksamhet vid UU åtar sig UU att tillhandahålla erforderliga
resurser inklusive lokaler och teknisk utrustning samt tillse att anställningsoch
tjänstgöringsförhållanden är i enlighet med gällande lagar, bestämmelser
och avtal inom utbildningssektorn.

4. NN:s verksamhet

NN:s verksamhet vid UU skall bedrivas inom områdena ……………………….
och omfatta undervisning, forskning, handledning av forskarstuderande och
forskarutbildning inom professurens ansvarsområde. (Anpassas till vad som
överenskommits.)

NN är härvid införstådd med att gränsdragningsproblem kan uppstå i
verksamheten och förbinder sig att i sådana fall samråda med prefekten.

5. Publicering

Parternas avsikt är att forskningsresultat som uppkommer i samband med
NN:s verksamhet vid UU får fritt publiceras i enlighet med gällande
vetenskaplig praxis och i övrigt utnyttjas i parternas utvecklings- och
forskningsarbete. AB:s rätt till skydd av företagshemligheter skall dock
iakttagas. På begäran av AB skall publicering eller annan spridning av
projektresultat kunna uppskjutas under högst 3 månader efter begäran om
publicering för att immaterialrättsligt skydd av projektresultat skall kunna
erhållas.

6. Äganderätt

Äganderätt till resultat som framkommer med stöd av finansiering enligt detta
avtal tillkommer AB. UU har dock rätt att fritt utnyttja resultaten för forskning,
utveckling och undervisning.

7. Sekretess

Parterna är införstådda med att offentlighetsprincipen gäller för UU. Undantag
härifrån kan endast ske i den utsträckning sekretesslagen medger. Information
rörande AB som kommer till UU:s kännedom som en konsekvens av detta
avtal och som inte redan är allmänt känd eller på annat sätt känd för UU skall
behandlas konfidentiellt och får inte utan AB:s skriftliga medgivande delges
tredje man eller användas för annat ändamål än för genomförandet av
åtaganden i enlighet med detta avtal. Ovanstående åtagande gäller under
avtalstiden och fem (5) år därefter.

8. Avtalstid

Avtalet gäller från och med tillträdesdagen och tills vidare så länge NN är
anställd vid AB och innehar anställning som adjungerad professor vid UU,
dock längst tre år efter tillträdesdagen.

I samband med prövning av frågan om förnyad anställning av NN som
adjungerad professor skall även frågan om förlängning av villkoren i detta
avtal prövas.

9. Tvist

Tvist angående detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Uppsala.

10. Godkännande

Detta avtal skall godkännas av NN.

AB                        UU                    NN

FÖRSLAG 2004-01-01 Avtal vid anställning av adjungerad professor, Landsting/Kommunalt

Mellan Uppsala universitet (UU) och företaget (AB) …………………….…………...
…….…………………………………………………………………………………………
har denna dag träffats följande avtal angående samverkan genom anställning av
(NN)…………………………………………………………………………………………
som adjungerad professor i ämnet ………………………………………………………

1. Anställning

UU skall anställa NN, anställd vid AB, som adjungerad professor i ämnet
………………………………………………………………………………………………
tills vidare, dock längst tre år. Anställningen kan förnyas. Den sammanlagda
anställningstiden får dock omfatta högst sex år.

2. NN:s lön och andra kostnader

NN skall ha rätt att under den tid som anges i p 8 avsätta xx % av sin anställning
vid AB för verksamheten som adjungerad professor vid UU. Inget avdrag från
NN:s ordinarie lön vid AB skall därvid göras. AB skall också svara för andra
kostnader förenade med denna anställning, avseende t ex resor m m, men endast
om behovet av ett visst utlägg har bekräftats av ansvarig chef på berörd institution
och kostnaden i förväg godkänts av ansvarig chef på AB.

3. UU:s åtagande

För NN:s verksamhet vid UU åtar sig UU att tillhandahålla erforderliga resurser
inklusive lokaler och teknisk utrustning samt tillse att anställnings- och tjänstgöringsförhållanden
är i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och avtal
inom utbildningssektorn.

4. NN:s verksamhet

NN:s verksamhet vid UU skall bedrivas inom områdena …………………………….
och omfatta undervisning, forskning, handledning av forskarstuderande och
forskarutbildning inom professurens ansvarsområde. (Anpassas till vad som
överenskommits.)

NN är härvid införstådd med att gränsdragningsproblem kan uppstå i
verksamheten och förbinder sig att i sådana fall samråda med prefekten.

5. Publicering

Parternas avsikt är att forskningsresultat som uppkommer i samband med NN:s
verksamhet vid UU får fritt publiceras i enlighet med gällande vetenskaplig praxis
och i övrigt utnyttjas i parternas utvecklings- och forskningsarbete. AB:s rätt till
skydd av företagshemligheter skall dock iakttagas. På begäran av AB skall
publicering eller annan spridning av projektresultat kunna uppskjutas under
högst 3 månader efter begäran om publicering för att immaterialrättsligt skydd av
projektresultat skall kunna erhållas.

6. Äganderätt

Äganderätt till resultat som framkommer med stöd av finansiering enligt detta
avtal tillkommer AB. UU har dock rätt att fritt utnyttja resultaten för forskning,
utveckling och undervisning.

7. Sekretess

Parterna är införstådda med att offentlighetsprincipen gäller för UU och ……...
Undantag härifrån kan endast ske i den utsträckning sekretesslagen medger.

8. Avtalstid

Avtalet gäller från och med tillträdesdagen och tills vidare så länge NN är anställd
vid AB och innehar anställning som adjungerad professor vid UU, dock längst tre
år efter tillträdesdagen.

I samband med prövning av frågan om förnyad anställning av NN som
adjungerad professor skall även frågan om förlängning av villkoren i detta avtal
prövas.

9. Tvist

Tvist angående detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Uppsala.

10. Godkännande

Detta avtal skall godkännas av NN.
AB                 UU                     NN

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2003-02-04

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Rekrytering

Dokumenttyp

Riktlinje