• Diarienummer: UFV 2003/1180
  • Beslutsdatum: 2003-12-02
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Betygsombudsman, Regelverk för funktion som (fr o m 2004-01-01)

Innehåll:

Bakgrund

Examinationen är ett viktigt led i universitetets verksamhet. Självklart är det angeläget att examinationen sker på ett korrekt sätt. Betygsbeslutet utgör ett beslutsfattande som med en rättslig terminologi innebär myndighetsutövning mot enskild. Enligt 6 kap 10 § högskoleförordningen skall betyg i grundläggande högskoleutbildning bestämmas av en av högskolan (vid Uppsala universitet fakultetsnämnd/motsv eller den som erhållit fakultetsnämndens delegation) särskilt utsedd lärare (examinator). Examinator fattar betygsbeslut självständigt på sitt tjänsteansvar. Av det senare följer att uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av vad som gäller för myndighetsutövningen kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken. Ett sådant fall skulle t ex kunna vara, att någon fattar beslut om betyg trots att han är jävig.

Uppdraget som en lärare har att vara examinator kan återkallas av fakultetsnämnden. Tjänsteansvaret och ordningen för förordnande av examinator löser dock inte eventuella problem med ett betygsbesluts sakliga innehåll eller formerna för en examination.

Betygssättning hör till de myndighetsbeslut som inte kräver av beslutsfattaren att beslutet motiveras (20 § förvaltningslagen), men har motivering utelämnats bör den studerande på begäran upplysas om skälen i efterhand.

Betygsbeslut är enligt gällande lagstiftning inte överklagbart till högre instans. Däremot finns en skyldighet för en myndighet enligt 27 § förvaltningslagen att ompröva uppenbart oriktiga beslut som den fattat, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för enskild part. Omprövning innebär att ett fattat beslut på nytt prövas. Om det då befinns felaktigt, skall beslutet ändras eller upphävas. Omprövning kan ske på begäran av den som berörs av beslutet eller utan sådan begäran om myndigheten själv uppmärksammar felet. Det finns inte något hinder mot att omprövning sker flera gånger av samma beslut. Omprövning av ett betygsbeslut görs normalt av den examinator som fattat det ursprungliga beslutet.

Många gånger torde det vara en motivering av betygsbeslutet som studenten i första hand efterfrågar och har rätt att få, men examinator är också skyldig att ta ställning till om förutsättningar för ändring enligt 27 § förvaltningslagen är för handen.

En berörd student som har allvarligare klagomål rörande examinationsförfarande eller som begärt omprövning utan att ha fått ändring till stånd har möjlighet att vända sig till någon av de särskilda betygsombudsmän, som enligt rektors beslut inrättats som en funktion inom universitetet.

Betygsombudsmännen skall vara erfarna lärare som kan ge perspektiv på examinationen och vara ett stöd för såväl lärare som studenter. Betygsombudsmännens uppgift är i första hand att hjälpa studenten att ställa de frågor som kan behövas för att klargöra skälen för betygsbeslutet och att ta ställning till huruvida förutsättningar för ändring enligt 27 § förvaltningslagen är för handen. 

Regelverk

1. Vid Uppsala universitet skall finnas två betygsombudsmän som skall vara lärare från olika verksamhetsområden med stor erfarenhet av examination. De skall utses av rektor efter samråd med studentkårernas ordförande för en tid av tre år, med ett års förskjutning.

2. En studerande kan anföra klagomål avseende examinationsförfarande och betygssättning inom grundutbildningen genom en anmälan till Betygsombudsmannen. Anmälan skall vara skriftlig och uppta de skäl klaganden vill anföra. Anmälan ska ställas till Betygsombudsmannen och inges till Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala, registrator@uu.se.

3. Om anmälan avser beslut om betyg, skall klaganden dessförinnan ha begärt omprövning enligt 27 § förvaltningslagen hos berörd examinator utan att begärd ändring genomförts.

4. Ombudsmannen skall, om det inte är uppenbart obehövligt, utreda ärendet och därvid särskilt granska om examinationen genomförts på ett korrekt sätt och lett till ett godtagbart resultat. Ombudsmannen skall därefter ge sin mening till känna i ett yttrande, som ställs till berörd examinator med kopior till berörd prefekt och fakultetsnämnd. Om särskilda skäl föreligger, får ombudsmannen i stället överlämna ärendet till ansvarig fakultetsnämnd med ett eget yttrande.

5. Ombudsmännen skall verka var för sig eller gemensamt. De skall fortlöpande samråda med varandra. I utredningsarbetet biträds ombudsmännen av juridiska avdelningen i den mån det behövs. Studentavdelningen svarar för deras administrativa stöd.

6. Betygsombudsmännen skall varje termin rapportera om sin verksamhet till rektor och berörda fakultetsnämnder.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2003-12-02

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje