• Diarienummer: UFV 2004/412
  • Beslutsdatum: 2004-04-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Tillgänglighet, handläggning av akuta behov

Innehåll:

Bakgrund

Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall statliga myndigheter verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Handikappombudsmannen (HO) har på regeringens uppdrag utarbetat riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning.
Myndigheterna skall göra inventeringar och upprätta handlingsplaner för ökad tillgänglighet. De åtgärdsbehov som framkommer vid inventering av lokaler kommer att sammanställas och prioriteras i en åtgärdsplan. Genomförandet av åtgärder kommer att pågå under flera år.

Behov av anpassningar för tillgänglighet för enskilda funktionshindrade personer kan uppstå innan generella åtgärder genomförts. Sådana anpassningar behöver vanligen genomföras utan dröjsmål. De bör därför kunna ske vid sidan av åtgärdsplanen. I sådana fall gäller följande handläggningsordning.

Lokalanpassning

Behov av handikappanpassning anmäls av berörd prefekt eller intendent till byggnadsavdelningen. Behoven skall vara styrkta av läkarintyg. Byggnadsavdelningen utreder behoven och lämnar underlag till berörd fastighetsägare för åtgärd. Åtgärder som inte enligt gällande avtal eller bestämmelse skall bekostas av fastighetsägaren, finansieras genom att tilläggsavtal tecknas med denne. De kostnader som då uppstår tas ut som en lokaltjänstkostnad. Om anpassningen medför behov av att ytterligare lokaler upplåts, skall denna upplåtelse ske till den institution till vilken den berörda personen är knuten.

Inredning och utrustning

Den institution/motsv till vilken den berörda personen är knuten ansvarar för anskaffning av inredning/utrustning som enligt läkarintyg behövs för handikappanpassning. Anskaffningen och åtgärderna kan ombesörjas av intendenturområdet om prefektrådet i berört intendenturområde så beslutar och då också bekostas genom intendenturområdets budget.

Konsistoriet har i verksamhetsplan för år 2004 uppdragit åt vetenskaps-områdena och utbildningvetenskapliga fakulteten att avsätta resurser för att tillgodose akuta behov av inredning och utrustning för anställda och studenter med funktionshinder.
Respektive kontoansvarig beslutar om bidrag till finansieringen ur dessa medel på framställning från den som är ansvarig för att åtgärderna genomförts (institution eller intendenturområde).

Enligt regering och riksdag ska ansvars- och finansieringsprincipen följas, vilket innebär att arbetet för att göra myndigheten tillgänglig för funktionshindrade ska finansieras inom ordinarie förvaltningsanslag och låneramar.
Resursbrist får aldrig andragas som skäl att inte vidta behövliga handikappanpassningsåtgärder.

 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2004-04-13

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö

Dokumenttyp

Riktlinje