• Diarienummer: UFV 2004/618
  • Beslutsdatum: 2004-04-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Systematiskt brandskyddsarbete inom Uppsala universitetet

Innehåll:

Från 2004-01-01 gäller lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, vari bl a stadgas om skyldigheter för ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar. Ägare och nyttjanderättshavare skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2004-04-13

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler, Säkerhet

Nyckelord

Systematiskt brandskyddsarbete, brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation

Dokumenttyp

Riktlinje