• Diarienummer: UFV 2004/964, UFV 2009/7, UFV 2011/619
  • Beslutsdatum: 2012-05-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Prefektens uppgifter och beslutanderätter

Innehåll:

Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd går från rektor till prefekt. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Detta beslut träder ikraft 2012-05-08 och ska tillämpas på nya prefektuppdrag. För prefektuppdrag tecknade före 2012-05-08 gäller Rektors beskrivning av prefektuppdraget (UFV 2004/964, UFV 2009/7).


 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2012-05-08

Reviderat

2012-05-08

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar