• Diarienummer: UFV 2005/205
  • Beslutsdatum: 2005-03-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Begränsning av rätten att genomgå praktik inom kurser på psykologprogrammet

Innehåll:

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har 2005-01-27 anhållit om begränsning av antalet praktikperioder och däri ingående examination till två för följande kurser och moment inom psykologprogrammet:
- kursen Psykologpraktik, 15 poäng i 1993 och 2003 års utbildningsplaner
-momentet Psykoterapi under handledning, 6 poäng, inom kurs IX: Psykoterapi - psykologisk behandling, 25 poäng i 1993 års utbildningsplan
-momentet (handledd) psykoterapi inom kurserna Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, II och III, var och en omfattande 5 poäng i 2003 års utbildningsplan. Fakultetsnämndens anhållan grundar sig på en framställning från institutionen för psykologi, vars motiv är bristande resurser men också praktikens karaktär av praktiskt arbete med verkliga klienter.


Av 6 kap 7 § 10 högskoleförordningen framgår att en föreskrift av denna art skall anges i kursplan. Av konsistoriets Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor p 12 framgår att rätten till ny praktik för att uppnå godkänt betyg endast får begränsas med stöd i beslut av rektor.


Liknande bestämmelser har tidigare införts för medicinska och farmaceutiska utbildningar liksom för lärarutbildningar inom universitetet. Därvid har begränsningen till högst två praktiktillfällen kompletterats med en möjlighet att medge ett ytterligare tillfälle om det finns synnerliga skäl. Enligt rektors bedömning är det lämpligt att institutionsstyrelsen ges denna möjlighet även i det nu aktuella fallet.

BESLUT
Rektor medger att styrelsen för institutionen för psykologi, som på delegation av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden fastställer kursplaner för kurser inom psykologprogrammet, inför en föreskrift om den föreslagna begränsningen till två praktikperioder och däri ingående examination i berörda kursplaner. Rektors medgivande gäller dock endast om styrelsen samtidigt inför en kompletterande föreskrift av innebörd att den kan besluta om ytterligare en praktikperiod om det finns synnerliga skäl.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-03-08

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter