• Diarienummer: UFV 2005/2130
  • Beslutsdatum: 2006-01-10
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Mål uttryckta som förväntade studieresultat - en vägledning

Innehåll:

I vägledningen beskrivs först ett antal nyckelbegrepp och principer rörande förväntade studieresultat, progression, anställningsbarhet, nivåbeskrivningar och nivåbestämning. Därefter kommenteras de exempel som finns i bilagorna, i vilka nyckelbegrepp och principer konkretiseras

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2006-01-10

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kategoriserat som

Kvalitet och pedagogik

Dokumenttyp

Riktlinje