• Diarienummer: UFV 2005/1757
  • Beslutsdatum: 2006-02-20
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet

Innehåll:

Uppsala universitet har fastställt policydokument inom en rad områden nära knutna till det direkta arbetsmiljöarbetet. Sådana dokument är universitetets personalpolitiska program, hantering av alkohol- och drogproblem, rehabiliteringspolicy, friskvårdspolicy, jämställdhetsplan, program mot kränkande särbehandling, handlingsprogram mot kränkning på grund av kön, mångfaldsplan, till­gänglighetsplan och likabehandlingsplan samt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2006-02-20

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö

Dokumenttyp

Riktlinje