• Diarienummer: 2006/591
  • Beslutsdatum: 2006-04-04
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, Undantag avseende omprov inom farmaceutiska fakultetsnämndens ansvarsområde

Innehåll:

I de Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som beslutats av konsistoriet anges (p 11) att omprov skall äga rum i nära anslutning till att resultatet på ordinarie prov meddelats och förläggas mellan mitten av augusti och mitten av juni, om inte rektor medger en annan ordning.

I skrivelse 2006-03-27 har farmaceutiska fakultetsnämndens grundutbildningskommitté anhållit om en annan ordning för omprov fr o m ht 2006, av följande innebörd:

"För höstterminens kurser ges omprov under tre dagar i januari, med undantag för de sista kurserna på höstterminen för vilka omprov ges en tid in på vårterminen. För vårterminens kurser ges omprov i augusti, med undantag för de valbara kurser som ges under de femton första poängen på receptarieprogrammets sjätte termin. För dessa senare kurser ges omprov under vårterminen för att inte försena uttaget av examen."

Grundutbildningskommittén avser att utvärdera den beskrivna ordningen efter läsåret 2006/07.

Rektor medger att den ovan beskrivna ordningen för omprov tillämpas inom farmaceutiska fakultetsnämndens ansvarsområde fr o m höstterminen 2006.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2006-04-04

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Nyckelord

Omprov Riktlinjer Farmaceutiska

Dokumenttyp

Föreskrifter