• Diarienummer: UFV 2007/212; 2008/1833; 2010/168
  • Beslutsdatum: 2007-02-20
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Bestämmelser avseende examina på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Innehåll:

Med stöd av bemyndiganden i högskoleförordningen (HF) och i den som bilaga 2 till HF fogade examensordningen har rektor 2007-02-20 beslutat om lokala bestämmelser enligt bilaga. Dessa bestämmelser gäller vid Uppsala universitet utöver bestämmelserna i högskoleförordningen.

Högskoleverket har 2009-11-10 (HSVFS 2009:2) beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina. Med anledning därav har Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2010-01-27 utfärdat reviderade rekommendationer om engelska översättningar av s k för- och efterled till generella examina (REK 2010:2). Bestämmelsernas punkt 2 2 i rektors beslut från 2007-02-20 har därför ändrast 2010-02-09.

Delegation till juridiska institutionens prefekt att utfärda juridiska examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå återkallas efter anhållan från prefekten 2009-05-26.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2007-02-20

Reviderat

2009-05-26, UFV 2008/1833; 2010-02-09, UFV 2010/168

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Karin Apelgren
Karin.Apelgren@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Examen

Dokumenttyp

Föreskrifter