• Diarienummer: UFV 2007/551
  • Beslutsdatum: 2007-04-03
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för avfallshantering

Innehåll:

Hantering av avfall involverar lagstiftning inom många områden. Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 2001:1063), förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185) samt kommunens renhållningsföreskrifter skall avfall sorteras. Med utgångspunkt från lagstiftningen har Enheten för miljö, arbetsmiljö och säkerhet utarbetat riktlinjer för hur avfall ska hanteras vid Uppsala universitet.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2007-04-03

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kontaktperson

Karolina Kjellberg
Karolina.Kjellberg@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö

Nyckelord

Avfallshantering, sopsortering

Dokumenttyp

Riktlinje