• Diarienummer: UFV 2008/251
  • Beslutsdatum: 2008-02-19
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Tillgodoräknande av utländsk utbildning som kurs för yrkesexamen, ändrad delegation

Innehåll:

Rektor har beslutat att, med ändring av den sedan 1993 gällande delegationen till fakultetsnämnderna, delegera till chefen för studerandebyrån att, med rätt till vidaredelegation, fr o m 2008-07-01 besluta i ärenden om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning som kurs i yrkesexamen. Ämnes- och programexpertis skall vid behov beredas tillfälle till yttrande. Se vidare bif beslutshandling.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-02-19

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Examen, Delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar