• Diarienummer: UFV 2013/110
  • Beslutsdatum: 2014-11-26
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Mål och strategier för Uppsala universitet

Innehåll:

(Se dokumentet i sin helhet till höger)

Mål och strategier uttrycker Uppsala universitets grundläggande värderingar och färdriktningen för vår fortsatta utveckling. Det handlar om att sätta ord på vilka vi är, hur vi vill vara och vad vi vill bli.

För en värld där kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, hållbar energiförsörjning, ekonomiskt välstånd, social trygghet, fred och rättvisa, krävs kunskap. Stora förhoppningar ställs på universiteten.

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Vår forskning ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling. I vår utbildning kan människor tillägna sig kompetenser och verktyg för att bidra till en bättre värld.

I mer än ett halvt årtusende har Uppsala universitet lyckats finna sin väg i en ständigt föränderlig omvärld. För att kunna utvecklas med bibehållen identitet och vitalitet krävs balans mellan kontinuitet och förändring. För Uppsala universitet handlar det om ständiga avvägningar mellan ämnesbredd och spets, pluralism och profilering, utbildning och forskning, global roll och lokal samhällsnytta.

Forskning och utbildning går hand i hand. Akademisk excellens, öppenhet och samhällsnytta förstärker varandra. Genom att målmedvetet öka vår internationella orientering gör vi på sikt också störst nytta i och för Sverige. Ju tydligare vi är i våra värderingar – integritet och kritiskt tänkande, öppenhet och mångfald, demokrati och rättvisa – desto mer vågar vi också utmana oss själva och sätta djärva mål.

Vi tackar alla kollegor, medarbetare, studenter och intressenter, inom och utom vårt lärosäte, som engagerat sig i och bidragit till omarbetningen av Mål och strategier för Uppsala universitet.

Vår förhoppning är att föreliggande dokument ska inspirera och vägleda den strategiska diskussion som ständigt pågår inom och mellan vetenskapsområden, fakulteter, institutioner och stödenheter, och samtidigt förstärka känslan av att Uppsala universitet – i all sin bredd och mångfald – är ett universitet.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2014-11-26

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Tom Petersson
Tom.Petersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Program