• Diarienummer: UFV 2006/364
  • Beslutsdatum: 2008-04-22
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Jämställdhetsindikatorer för Uppsala universitet

Innehåll:

Jämställdhetsindikatorerna utgör kvantitativa mått på centrala aspekter av jämställdhet inom universitetet. Utgångspunkten är att indikatorerna ska synliggöra studenters och anställdas villkor vid universitetet ur ett könsperspektiv.

Uppsala universitets jämställdhetsindex består av sju indikatorer: anställningsförhållanden, vertikal fördelning, horisontell fördelning, föräldraledighet, ohälsa, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå.

För motivering och närmare beskrivning, se dokument till höger.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-04-22

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Lika villkor

Dokumenttyp

Riktlinje