• Diarienummer: UFV 2008/759
  • Beslutsdatum: 2008-05-29
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kemiska produkter: riktlinjer för märkning

Innehåll:

Alla vid Uppsala universitet som i sitt arbete eller vid studier kommer i kontakt med kemiska produkter ska följa dessa riktlinjer samt gällande lagstiftning kring märkning av kemiska produkter.

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ytterst ansvarig för att kemiska produkter hanteras enligt gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet. Till sin hjälp har prefekten/motsvarande kemikalieombud, vars arbetsuppgift är att se till att riktlinjer och rutiner kring kemikaliehantering införs på sin institution/motsvarande

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2008-05-29

Reviderat

2015-12-21

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö, Hållbar utveckling och yttre miljö, Säkerhet

Nyckelord

Hälso-, miljö- och brandfarliga produkter, märkning, kemikalieskåp

Dokumenttyp

Riktlinje