• Diarienummer: UFV 2008/758
  • Beslutsdatum: 2008-05-29
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kemiska produkter: riktlinjer för förvaring

Innehåll:

Alla vid Uppsala universitet som i sitt arbete eller vid studier kommer i kontakt med kemiska produkter ska följa dessa riktlinjer samt gällande lagstiftning när det gäller förvaring av kemiska produkter.

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ytterst ansvarig för att kemiska produkter förvaras enligt gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet. Till sin hjälp har prefekten/motsvarande kemikalieombuden, vars arbetsuppgift är att se till att riktlinjer och rutiner kring kemikaliehantering implementeras på sin institution/motsvarande.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2008-05-29

Reviderat

2015-12-21

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Säkerhet, Hållbar utveckling och yttre miljö, Arbetsmiljö

Nyckelord

Kemikalieförråd, förpackningar, brandfarlig vara, märkning, kemikalier

Dokumenttyp

Riktlinje