• Diarienummer: UFV 2008/325
  • Beslutsdatum: 2008-06-17
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fr o m ht 2010

Innehåll:

Särskilda behörighetskrav för rubricerade program skall fr o m 1 juli 2010 uttryckas i form av s k områdesbehörigheter.Högskoleverket har 2007-12-11 givit föreskrifter om områdesbehörigheter som skall tillämpas för första gången vid antagning till högskoleutbildning som börjar efter utgången av juni 2010. Bifogade beslut av rektor grundar sig på det nämnda beslutet från Högskoleverket.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-06-17

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Föreskrifter