• Diarienummer: UFV 2007/1333
  • Beslutsdatum: 2008-08-19
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Akademiska senatens instruktion

Innehåll:

Konsistoriet inrättade 1998-10-12 (Dnr 2487/98) akademiska senaten för samråd i övergripande universitetsfrågor. Konsistoriet beslutade 2008-04-22 (UFV 2007/1333) om ändring beträffande akademiska senatens sammansättning och uppgifter

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2008-08-19

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Nyckelord

Akademiska senatens instruktion

Dokumenttyp

Föreskrifter