• Diarienummer: 2011/724
  • Beslutsdatum: 2011-05-31
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Innehåll:

Uppsala universitet bedriver ett aktivt arbete för lika villkor och mot diskriminering. Arbetet styrs av diskrimineringslagen samt universitetets program för lika villkor och universitetets jämställdhetsplan, mångfaldsplan, tillgänglighetsplan, plan för jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck och plan för likabehandling av studenter.

Detta dokument utgör riktlinjer för universitetets hantering av trakasserier och sexuella trakasserier mot en arbetstagare och/eller en student vid universitetet. Utgångspunkter är diskrimineringslagens krav på utredning och åtgärder vid uppkomna trakasserier.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-05-31

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Lika villkor, Arbetsmiljö

Nyckelord

trakasserier, lika villkor, diskriminering

Dokumenttyp

Riktlinje